HOTEL ROTTERDAM ONLINE RESERVEREN

  • Gratis WiFi
  • Altijd tot 10% Korting*
*Alleen geldig voor reserveringen die worden gemaakt via onze website www.hotelport.nl

Algemene Voorwaarden Golden Port Hotel B.V.

logo port

Definities

Indien in dit document de hiernavolgende termen worden gebruikt met hoofdletter, in meervoud of enkelvoud, dan dient onder deze termen het volgt te worden verstaan:

Golden Port Hotel: de Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Golden Port Hotel B.V., statutair gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende te Rotterdam, aan het adres Pieter de Hoochweg 115 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 75844885.

Voorwaarden: het onderhavige document, welke de algemene Voorwaarden behelzen van Golden Port Hotel.

Klant: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon en diens vertegenwoordiger(s), of iedere andere partij die met Golden Port Hotel een Overeenkomst sluit of aan wenst te gaan, dan wel doet afsluiten middels een vertegenwoordiger, alsmede degene aan wie Golden Port Hotel op grond van de Overeenkomst de Diensten verleent. Waar in deze Voorwaarden wordt gesproken van Klant, wordt hieronder tevens verstaan de gast aan wie Golden Port Hotel op grond van de Overeenkomst de Diensten moet verlenen, alsmede degene(n) die de gast vergezelt of vergezellen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, wordt in deze Voorwaarden onder gast of Klant verstaan zowel de gast als de Klant.

Partijen: Golden Port Hotel en Klant gezamenlijk.

Overeenkomst: een door Partijen gesloten Overeenkomst op basis waarvan Golden Port Hotel Diensten levert ten behoeve van de Klant, doch een andersoortige Overeenkomst niet uitgesloten, waarvoor de Klant aan Golden Port Hotel een overeengekomen vergoeding is verschuldigd.

Offerte: elk voldoende gespecificeerd mondeling of schriftelijk aanbod van Golden Port Hotel aan Klant. Hieronder vallen ook op de website van Golden Port Hotel gepubliceerde prijzen.

Diensten: het in de ruimste zin van het woord door Golden Port Hotel verlenen van logies en/of het verstrekken van (zaal)ruimte en/of spijs en/of drank met alle activiteiten en aanverwante diensten welke Golden Port Hotel aan Klant levert in het kader van de Overeenkomst.

No-show: het zonder ontbinden van de Overeenkomst niet gebruik maken door een Klant van een op grond van een Overeenkomst te verstrekken Dienst.

Reservering: de in schriftelijke vorm door Partijen aangegane Overeenkomst waarbij tussen de Klant en Golden Port Hotel is vastgelegd op welke periode en tegen welke voorwaarden de Overeenkomst zal worden geëffectueerd.

Online-reservering: de Reservering die gedaan wordt met behulp van het reserveringsformulier om een Overeenkomst te sluiten dat beschikbaar is op de website van Golden Port Hotel. Op Online- reserveringen gedaan via andere websites (bemiddelaars), zijn mogelijk voorwaarden van derden van toepassing en deze vallen niet onder een Online-reservering als in deze Voorwaarden bedoeld.

Artikel 1. Algemeen

1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Reserveringen, Online-reserveringen, transacties, Overeenkomsten, Offertes, Diensten, aanbiedingen of andersoortige verbintenissen welke Golden Port Hotel met de Klant aangaat, of een andersoortige, doch daarmee gelijk te stellen wederpartij, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

1.2. Afwijking van deze Voorwaarden middels voorwaardelijke aanvaarding of andersoortige voorbehouden is alleen van toepassing indien deze door Golden Port Hotel uitdrukkelijk en ondubbelzinnig middels een geschrift, waaronder tevens digitaal dient te worden verstaan, zijn aanvaard.

1.3. Eerder gedateerde Voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar.

1.4. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden (uitdrukkelijk) is geregeld, dan wel een artikel uit de Voorwaarden op grond van een dwingendrechtelijke bepaling wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.

1.5. Hetgeen bepaald in lid 4 van dit artikel laat de gelding van de overige voorwaarden en bedingen van deze Voorwaarden onverlet.

1.6. Het is de Klant niet toegestaan rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de levering van Diensten van Golden Port Hotel en deze Voorwaarden over te dragen aan derden zonder dat deze overdracht schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen.

1.7. Indien Golden Port Hotel niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Golden Port Hotel in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offerte

2.1. Alle Offertes en aanbiedingen van Golden Port Hotel zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Een Offerte of aanbieding vervalt, ongeacht of deze reeds is geaccepteerd, indien Golden Port Hotel vanwege de beschikbaarheid van de Dienst niet in staat is deze te leveren.

2.2. Golden Port Hotel kan niet aan haar Offerte of aanbieding worden gehouden indien de Klant naar termen van redelijkheid en billijkheid, alsmede de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, kan begrijpen dat de Offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3. De in de Offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, doch exclusief toeristenbelasting en eventuele andere in het kader van de Overeenkomst te maken onvoorziene kosten, daaronder in ieder geval begrepen roomservice, ontbijt, telefoonkosten, gebruik van een kluis, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de Offerte of aanbieding opgenomen aanbod, dan is Golden Port Hotel daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Golden Port Hotel anders aangeeft.

2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Golden Port Hotel niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6. De Voorwaarden en prijzen uit een voorgaande Offerte of aanbieding van Golden Port Hotel gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten. Dit geldt niet voor de toepasselijkheid van deze onderhavige Voorwaarden, welke Voorwaarden wel op alle toekomstige Overeenkomsten van toepassing zijn, behoudens een expliciete uitsluiting.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand doordat Golden Port Hotel middels een opdrachtbevestiging schriftelijk de ontvangst bevestigt van de schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de Klant van een door Golden Port Hotel gedane Offerte, dan wel komt deze tot stand doordat Golden Port Hotel uitvoering aan de Overeenkomst heeft gegeven middels de levering aan de Klant van de Diensten. Hieronder dient ook het plaatsen van een Online-reservering via de website van Golden Port Hotel te worden verstaan.

3.2. De Overeenkomst tussen Golden Port Hotel en de Klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en geldt tot wederopzegging, dan wel van rechtswege, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit, of indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.3. Een Reservering is pas definitief nadat de reguliere Reservering en/of de Online-reservering schriftelijk door de Klant of door Golden Port Hotel is bevestigd.

3.4. Indien Golden Port Hotel gegevens behoeft van de Klant voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Klant deze gegevens juist en volledig aan Golden Port Hotel ter beschikking heeft gesteld.

3.5. Golden Port Hotel is gehouden de Diensten op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren met inachtneming van de redelijk te verwachten professionaliteit en deskundigheid, een en ander onder de voorwaarde dat Golden Port Hotel door de Klant tijdig en juist wordt geïnformeerd gedurende de uitvoering van de Overeenkomst inzake al hetgeen dat redelijkerwijs invloed kan hebben op de uitvoering van de Overeenkomst.

3.6. Het is Golden Port Hotel toegestaan om voor de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik te maken van derden, waarbij zij zorgvuldigheid betracht in de selectie en communicatie met deze derden.

3.7. Een Overeenkomst voor een Klant aangegaan door tussenpersonen, waaronder in ieder geval dient te worden verstaan reisbureaus, Online Travel Agents en andere horecabedrijven, al dan niet in naam van hun relatie(s), wordt geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Golden Port Hotel is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Klant en de tussenperso(o)n(en) zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde.

Artikel 4. Prijzen en betaling

4.1. Met uitzondering van de tussen Partijen in de Overeenkomst overeengekomen tarieven, staan de prijzen vermeld op de website. De prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, doch exclusief toeristenbelasting en eventuele andere in het kader van de Overeenkomst te maken onvoorziene kosten, daaronder in ieder geval begrepen roomservice, ontbijt, telefoonkosten, gebruik van een kluis, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.2. Bij aankomst kan Golden Port Hotel de Klant vragen om een creditcard ter garantie van additionele kosten. Indien Klant geen geldige creditcard afgeeft, dienen additionele kosten direct en ter plekke aan Golden Port Hotel te worden betaald.

4.3. De prijzen kunnen verschillen per type accommodatie, dag, tijdstip van reserveren, betalingscondities en annuleringsvoorwaarden.

4.4. Tenzij anders overeengekomen, dient de factuur bij aankomst te worden voldaan, dan wel dienen alle door de Klant aan Golden Port Hotel verschuldigde bedragen, daaronder tevens begrepen de rekeningen ter zake annulering of No-show, uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum door Golden Port Hotel te zijn ontvangen.

4.5. Betaling geschiedt in Euro’s en middels de betaalmogelijkheden van de webshop,vooruitbetaling, contant, dan wel per PIN-transactie.

4.6. Golden Port Hotel is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van de Klant. Dit geldt voor alle type reserveringen en dit bedrag wordt uiteindelijk verrekend met het totaal verschuldigde bedrag. In geval van een annulering zal het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen terug worden betaald.

4.7. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling in verzuim. De Klant is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, geen rekening houdende met aanmaningen of andere vormen van in gebreke stelling.

4.8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Golden Port Hotel en/of het door Golden Port Hotel ingeschakelde incassobureau dan wel de gerechtsdeurwaarder worden gemaakt in verband met incasso van achterstallige betalingen en de daarop betrekking hebbende rente komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van de in totaal door de Klant verschuldigde som met een minimum van € 75,-.

4.9. Voor zover Klant een consument is, gelden – in afwijking van lid 8 van dit artikel – de dwingendrechtelijke regels van de Wet Incassokosten en de staffel van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

4.10. Klant komt nimmer enig recht tot verrekening, opschorting van haar betaling, schuldvergelijking of andersoortige kwijting van haar betalingsverplichting toe, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke instemming daartoe zijdens Golden Port Hotel. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4.11. Betalingen van de Klant aan Golden Port Hotel zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening van de langst openstaande vordering en eventuele nevenkosten, ook indien Klant bij betaling anders vermeldt.

4.12 De kaarthouder wordt per direct belast voor de creditcardtransactie.

Artikel 5. Ontbinding en opschorting

5.1. Klant heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden tegen betaling van de annuleringskosten. Tenzij anders overeengekomen, zijn de annuleringskosten gelijk aan de overeengekomen vergoeding in de Overeenkomst. Geheel of gedeeltelijke ontbinding, waaronder maar niet uitsluitend begrepen een wijziging van aantallen, van de Overeenkomst door de Klant dient schriftelijk, waaronder mede begrepen per e-mail, te geschieden.

5.2. Voor Online-reserveringen geldt dat voor de Klant geen recht van ontbinding op grond van de Wet Koop op Afstand bestaat, een en ander conform hetgeen bepaald in artikel 6:230p lid e BW .

5.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kan een Reservering tot uiterlijk 48 uur voor de dag van aankomst (12.00 uur) kosteloos worden geannuleerd.

5.4. Voor het vaststellen van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van de schriftelijke bevestiging door Golden Port Hotel.

5.5. Als een Klant niet binnen een half uur na het afgesproken tijdstip arriveert, dan wordt de Klant geacht de Overeenkomst ontbonden te hebben en is hij/zij de annuleringskosten verschuldigd. Indien klant alsnog na een half uur, of later, na het afgesproken tijdstip arriveert, kan Golden Port Hotel zich op deze verschuldigde annuleringskosten beroepen, dan wel alsnog uitvoering geven aan de Overeenkomst en volledige nakoming van de Klant omtrent de Overeenkomst verlangen.

5.6. Ingeval van No-show is de Klant in alle gevallen de overeengekomen vergoeding conform de Overeenkomst aan Golden Port Hotel verschuldigd.

5.7. Indien de Klant een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is de Klant, indien door Golden Port Hotel voor de uitvoering van de Overeenkomst personeel, diensten of goederen in opdracht van de Klant van derden worden betrokken, dan wel tijdelijk personeel in dienst is genomen, naast het verschuldigde uit annuleringen, gehouden de annuleringskosten c.q. schadeloosstelling of andere bedragen (zoals loon) te voldoen, welke Golden Port Hotel aan deze derden verschuldigd zal zijn.

5.8. Golden Port Hotel is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien:

- de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig, of niet volledig nakomt;

- na het sluiten van de Overeenkomst Golden Port Hotel ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Klant bij het sluiten van de Overeenkomst is verzocht om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- in het geval van faillissement of een daaraan gelijk te stellen omstandigheid zich voordoet.

5.9. Voort is Golden Port Hotel gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Golden Port Hotel kunnen worden gevergd.

5.10. Indien Golden Port Hotel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten welke daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 6. Beperking aansprakelijkheid en overmacht

6.1. Golden Port Hotel kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zowel directe als indirecte schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, schade aan of met goederen en voertuigen van de Klant, gevolgschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Golden Port Hotel, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

6.2. Golden Port Hotel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Golden Port Hotel is uitgegaan van door, of namens, de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.3. Golden Port Hotel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies, diefstal of beschadiging van enig goed van de Klant of van goederen die namens de Klant door derden zijn geleverd.

6.4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Golden Port Hotel, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.

6.5. De aansprakelijkheid van Golden Port Hotel wegens een toerekenbare tekortkoming van Golden Port Hotel ontstaat slechts indien de Klant Golden Port Hotel onverwijld per brief in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de betreffende tekortkoming wordt gesteld en Golden Port Hotel ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Golden Port Hotel adequaat kan reageren.

6.6. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Golden Port Hotel- uit welken hoofde ook - beperkt tot de waarde van de Overeenkomst.

6.7. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Golden Port Hotel nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Golden Port Hotel gesloten verzekering.

6.8. De Klant vrijwaart Golden Port Hotel voor alle aanspraken van derden op schadevergoeding en voor enige schade welke Golden Port Hotel lijdt als het directe of indirecte gevolg van de niet- nakoming door de Klant van haar verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst en Voorwaarden.

6.9. Golden Port Hotel kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen of het niet beschikbaar zijn van externe diensten.

6.10. Indien er sprake is van overmacht, zijnde iedere situatie waar Golden Port Hotel geen invloed op kan uitoefenen, waaronder in ieder geval wordt verstaan ziekte onder personeel die de bedrijfsvoering redelijkerwijs onmogelijk maakt, werkstaking, storingen of uitvallen van het internet of de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, oorlog, brand, overstroming, waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Golden Port Hotel kan worden verlangd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

6.11. Het in lid 10 bepaalde is eveneens van toepassing wanneer de overmacht zich voordoet bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Golden Port Hotel gebruik maakt bij het uitvoeren van de Overeenkomst of enige andere overeenkomst. Hieronder is tevens begrepen hetgeen bij voornoemde personen en/of diensten en/of instellingen voordoet als opschortende of ontbindende voorwaarde, dan wel de wanprestatie van voornoemde personen en/of diensten en/of instellingen. Golden Port Hotel is niet gehouden de invloed daarvan op haar bedrijf aan te tonen.

Artikel 7. Groepsreserveringen

7.1. Vanaf drie (3) kamers valt een reguliere Reservering, alsmede een Online-reservering onder de groepsreserveringen. Het bepaalde ten aanzien van de groepsreserveringen geldt onverminderd het bepaalde overigens in deze voorwaarden. Bij strijdigheid tussen bepalingen prefereert het in dit artikel gestelde.

7.2. Ingeval van een groepsreservering zal Golden Port Hotel bij annulering of wijziging van de reguliere Reservering, alsmede de Online-reservering binnen veertien (14 ) dagen voor aankomst, 50% van de totaalsom bij de Klant in rekening brengen. Indien de annulering/ wijziging in de laatste zeven (7) dagen voor aankomst geschiedt, dan wordt er 100% van de totaalsom in rekening gebracht.

7.3. Voor een groepsreservering geldt dat uiterlijk veertien (14) dagen voor aankomst in ieder geval 50% van de totaalsom aanbetaald dient te zijn. De totaalsom dient uiterlijk vijf (5) dagen voor de aankomstdatum op de bankrekening van Golden Port Hotel te zijn bijgeschreven.

7.4. Vermeerdering van het oorspronkelijk definitief gereserveerd aantal kamers kan uitsluitend in overleg met Golden Port Hotel. Op generlei wijze is Golden Port Hotel verantwoordelijk voor het niet kunnen vermeerderen, zonder overleg, van het oorspronkelijk definitief gereserveerde aantal kamers.

7.5. Indien de Klant met betrekking tot de voorgaande artikelen in gebreke blijft, dan beschouwt Golden Port Hotel de definitieve reguliere Reservering en/of Online-reservering als zijnde ontbonden. Deze ontbinding zal worden beschouwd als een ontbinding van een definitieve reguliere Reservering en/of Online-reservering door de Klant. De Klant blijft alsdan gehouden de annuleringsvergoeding aan Golden Port Hotel te voldoen.

Artikel 8. Rechten en verplichtingen

8.1. Golden Port Hotel zal aan de Klant gedurende de overeengekomen periode de accommodatie ter beschikking stellen en/of de overeengekomen Diensten verlenen conform de binnen Golden Port Hotel geldende kwaliteitsnormen.

8.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal Golden Port Hotel de accommodatie aan de Klant ter beschikking stellen van 15.00 uur op de dag der aankomst, tot 11.30 uur op maandag tot en met vrijdag en tot 12.00 uur op zaterdag en zondag op de dag van vertrek.

8.3. Indien er door de Klant niet nadrukkelijk een late aankomst is verzocht en dit verzoek is toegekend door Golden Port Hotel, behoudt Golden Port Hotel haar het recht voor om de kamer na 20.00 uur te vergeven, alsdan is de Klant de annuleringskosten conform artikel 5.1. van deze Voorwaarden aan Golden Port Hotel verschuldigd.

8.4. Golden Port Hotel is gerechtigd om aan de Klant een andere hotelaccommodatie aan te bieden dan volgens de Overeenkomst ter beschikking zou worden gesteld. Voor het geval dit voor de Klant bezwaarlijk is, heeft de Klant het recht met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te beëindigen. Voor het geval de aangeboden en door de Klant geaccepteerde hotelaccommodatie goedkoper is dan de oorspronkelijke accommodatie, zal Golden Port Hotel het bedrag van de besparing aan de Klant ter beschikking stellen. Golden Port Hotel zal in geen geval gehouden zijn tot enige verdere schadevergoeding.

8.5. Golden Port Hotel is gerechtigd op ieder moment, zonder opzegtermijn, het leveren van Diensten aan een Klant te beëindigen wanneer de Klant de huis- en/of gedragsregels overtreedt, of zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in het hotel en/of de normale exploitatie

daarvan, wordt verstoord. De Klant dient alsdan op eerste verzoek het hotel te verlaten. Golden Port Hotel zal onderhavige bevoegdheden slechts uitoefenen indien de aard en de ernst van de door de Klant begane overtredingen daartoe naar oordeel van Golden Port Hotel voldoende aanleiding geven.

8.6. De Klant kan geen aanspraak maken op bepaalde kamers.

8.7. De Klant is gehouden de huisregels van Golden Port Hotel te respecteren en deze na te leven.

8.8. De Klant en de gast en degenen die hem vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Golden Port Hotel en/of enige derde is en/of zal ontstaan, als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de Klant en/of de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

8.9. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst tussen Partijen van elkaar of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Klant of Golden Port Hotel als zodanig schriftelijk is medegedeeld of als dit uit de aard van de informatie voortvloeit.

8.10. De verwerking van persoonsgegevens valt onder het regime van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke door de Europese Unie is bedoeld als bescherming van persoonsgegevens en privacy van burgers. Door akkoord te gaan met de Overeenkomst verleent u toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Conform de AVG heeft u daarbij op verzoek onder meer recht van inzage, correctie of verwijdering van gegevens, alsmede overige rechten.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1. Op alle door Golden Port Hotel gesloten Overeenkomsten of op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Alle eventuele geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, in eerste instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam.